TOKEN JTO
JTO

Giúp định hìnhtương lai của Jito

Tổng quan về quản trị Mạng Jito.
QUẢN TRỊ

Đưa ra những quyết định quan trọngđể định hình tương lai của Mạng Jito

Fee Icon
Strategy Icon
Treasury Icon
Ecosystem Icon
HỆ SINH THÁI JITO
#1
LST trên Solana
loading icons
TVL
loading icons
SOL được stake bởi Jito MEV
loading icons
của trọng số stake mạng lưới
loading icons
Người nắm giữ
TOKENOMICS

Tokenomics của JTO airdrop

Các tiêu chí đủ điều kiện để nhận JTO token đã được xác định dựa trên việc đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của Mạng lưới Jito qua thời gian.

CỘNG ĐỒNG

Tham gia cuộc trò chuyện

Falling coins
Falling coins
Nâng cao thu nhập
Nhận thưởng ngay bây giờ.
Stake ngay