Nhận JitoSOL

Bạn đang stake
Để nhận
0% Trượt giá
Jito SOLJitoSOL
1 JitoSOL
SOL
Phí ưu tiên đã kích hoạt
Trả một khoản phí nhỏ để ưu tiên đưa giao dịch của bạn vào các khối tiếp theo.
Tips đã kích hoạt
Tiền tip ưu tiên giao dịch của bạn trên các validator Jito-Solana. (Hãy nhớ rằng nếu sử dụng, tiền tip vẫn sẽ được chuyển đi ngay cả khi giao dịch của bạn kết thúc như một giao dịch thông thường)
Giữ kết nối với Jito