Bảng điều khiển JitoSOL

Không có ví nào được kết nối

Quản lý Tài khoản Stake của Bạn

Xem, hủy kích hoạt và rút tiền từ tài khoản stake không phải JitoSOL
Bảng điều khiển này cho phép bạn quản lý các tài khoản stake Solana cá nhân của mình. Trong phần "Stake Đang Hoạt Động", bạn có thể nhấp để Ngưng kích hoạt stake, khiến stake chuyển sang trạng thái "Vô Hiệu Hoá Stake". Vào đầu kỳ epoch tiếp theo tại , stake này sẽ chuyển sang phần "Stake Không Hoạt Động". Khi đã không hoạt động, bạn có thể nhấp để Rút ngay lập tức các token SOL của mình.

Vị trí stake pool JitoSOL của bạn sẽ không xuất hiện trong danh sách này và các hành động thực hiện ở đây không ảnh hưởng đến các token Jito trong stake pool của bạn. Để stake hoặc huỷ stake JitoSOL, vui lòng truy cập tab stake/huỷ stake.
Không có ví nào được kết nối
Epoch tiếp theo bắt đầu lúc
Jan 1, 12:00 AM
Giữ kết nối với Jito