StakeNet LogoStakeNet
Jito StakeNet là một trình quản lý stake pool Solana phi tập trung, kết hợp Lịch sử Validator và Chương trình Steward để quản lý validator một cách an toàn, minh bạch và hoạt động stake tự động.Tìm hiểu thêm
Stake Mạng Jito-Solana
loading icons
SOL stake trên Jito-Solana
loading icons